ΑΘΗΝΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 496ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ.
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Με Υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η υπαγωγή επένδυσης ανώνυμης εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 1892/1990. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση προβλεπόταν κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με αύξηση κεφαλαίου από νέες εισφορές των μετόχων. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι κατά την υλοποίηση της επένδυσης στα έτη 1997, 1998 και 1999 προέβη σε κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής ποσού 76.585.643 δρχ. με φορολογηθέντα αποθεματικά. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν 1892/1990, «για να αποτελέσουν ίδια συμμετοχή στην επένδυση τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά επιχείρησης, πρέπει να ελέγχεται κατά το στάδιο της αξιολόγησης της επένδυσης, η επάρκεια ρευστότητας της επιχείρησης μετά την αφαίρεση των διαθεσίμων της που πρόκειται να αποτελέσουν ίδια συμμετοχή.» Με βάση τα παραπάνω, ζητείται η εξέταση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με φορολογηθέντα αποθεματικά βάσει των διατάξεων του Ν. 1892/1990.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Από τις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 1999 και 1998 που τέθηκαν υπόψη μας προκύπτουν τα εξής στοιχεία:
Χρήση 1999Χρήση 1998
Κυκλοφορούν ενεργητικό
72.742.699
110.772.680
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 813.163.042 365.653.193
Διαφορά (έλλειμμα ρευστότητας). (740.420.343) (254.880.513)
Αποτέλεσμα προ αποσβέσεων και προβλέψεων.
90.089.612
(102.824.557)
Αποθεματικά διαθέσιμα για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.
75.152.711
41.124.199
Ποσά για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Καταθέσεις μετόχων).
429.594.000
0
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν:
(i). Η εταιρεία έχει τεράστια προβλήματα ρευστότητας τα οποία στην χρήση 1999 αντιμετωπίστηκαν με καταθέσεις των μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 429.594.000 δρχ.
(ii). Στην χρήση 1999 έγινε αύξηση των έκτακτων αποθεματικών κατά 34.028.512 με μεταφορά του ποσού αυτού από τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων.
Βάσει των ανωτέρω:
(α). Δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη για την ορθότητα της μεταφοράς του ποσού των 34.028.512 από τα Αφορολόγητα Αποθεματικά στα Έκτακτα Αποθεματικά. Τούτο μπορούσε να γίνει μόνον αν τα αποθεματικά αυτά δεν διέπονταν πλέον  από τις δεσμεύσεις   των νόμων βάσει των οποίων σχηματίσθηκαν και λήφθηκε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.
(β). Κατά την γνώμη μας, η κατάθεση των μετόχων για αύξηση κεφαλαίου και υπό την προϋπόθεση ότι  κατέληξε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και δεν επεβλήθη από  διάταξη νόμου για κάλυψη άλλων προϋποθέσεων,  επί της ουσίας  καλύπτει την απαίτηση του νόμου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ