ΑΘΗΝΑ 17  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 373ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ.
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Η μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο Ανώνυμη Εταιρεία (Α), έχει αποκτήσει δια ιδιωτικού συμφωνητικού με Ελληνική Τράπεζα (Τ) το ενοχικό δικαίωμα σε πρώτη έγγραφη ζήτησή της, να της μεταβιβάσει η (Τ) κατά κυριότητα ποσότητα μετοχών, η οποία ορίζεται στο προαναφερθέν συμφωνητικό, εκδόσεως άλλης Ανώνυμης Εταιρείας (Β), επίσης μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών. Εωσότου η  (Α) εξασκήσει το ως άνω δικαίωμα (ήτοι να απαιτήσει από την (Τ) να της μεταβιβάσει κατά κυριότητα τις μετοχές), η (Τ) είναι η κυρία των μετοχών με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών. Δηλαδή τα δικαιώματα εισπράξεως μερισμάτων, ψήφου στις γενικές συνελεύσεις και γενικότερα κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών, ανήκουν  στην (Τ) και ασκούνται από αυτήν. Το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών κατεβλήθη από την (Α) στην (Τ) με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Η (Α) επιθυμεί να μεταβιβάσει το ενοχικό δικαίωμα που έχει επί των μετοχών, [ήτοι το δικαίωμα να απαιτήσει οποτεδήποτε από την (Τ) να της μεταβιβάσει τις μετοχές], σε τρίτο νομικό πρόσωπο (Γ). Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται:
(1). Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά το τίμημα που θα εισπράξει η (Α) από την ως άνω αγοραπωλησία του δικαιώματος και βάσει ποιων διατάξεων.
(2). Αν θα επιβληθεί περαιτέρω φορολογία επί του τιμήματος που θα εισπράξει η (Α) και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σύμφωνα  με ποιες διατάξεις.
(3). Σε περίπτωση που το ως άνω δικαίωμα πωληθεί σε αξία μεγαλύτερη από αυτή που είναι εγγεγραμμένη σήμερα στα βιβλία της (Α), αν η διαφορά που θα προκύψει στην αξία, φορολογικά αντιμετωπίζεται ως υπεραξία και υπόκειται σε περαιτέρω φορολόγηση και αν ναι, σε ποια και βάσει ποιων διατάξεων.
(4). Ποιος είναι ο κατάλληλος  λογαριασμός της Γενικής Λογιστικής για την απεικόνιση του ανωτέρω περιγραφόμενου δικαιώματος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
(Α). Με βάση το άρθρο 43γ του Κ.Ν. 2190/1920, «Αποτίμηση των Χρηματοοικονομικών Μέσων στην Εύλογη Αξία», το οποίο σχετικά με τους ορισμούς των Χρηματοοικονομικών Μέσων
παραπέμπει στην παράγραφο 11 του Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» ισχύουν:
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μία οικονομική οντότητα και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο για μία άλλη οικονομική οντότητα.
Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι κάθε περιουσιακό στοιχείο που αφορά:
(α)…..
(β) Συμμετοχικό τίτλο άλλης οικονομικής οντότητας.
(γ) Συμβατικό δικαίωμα:
     (i) για παραλαβή μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου από μία
          άλλη οικονομική  οντότητα ή
    (ii)….
(Β) Με βάση την παράγραφο 26 του Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:Αναγνώριση και Επιμέτρηση», όταν ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται, η διαφορά μεταξύ:
(α) της λογιστικής αξίας και
(β) του αθροίσματος του (i) ανταλλάγματος που λαμβάνεται (συμπεριλαμβανομένου κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου που λαμβάνεται μείον κάθε νέας υποχρέωσης που αναλαμβάνεται) και (ii) κάθε σωρευτικού κέρδους που είχε αναγνωρισθεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια,
θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Με βάση τα παραπάνω:
1. Το περιγραφόμενο δικαίωμα είναι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, αφού αφορά σε συμβατικό δικαίωμα παραλαβής συμμετοχικών  τίτλων (μετοχών), άλλης οικονομικής οντότητας.  Αν και το  Γενικό Λογιστικό Σχέδιο χρειάζεται εκ βάθρων ανανέωση ώστε να  μπορεί να  καλύψει   τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με τα  χρηματοοικονομικά μέσα, οι λογαριασμοί οι οποίοι μπορούν επί του παρόντος να χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση του εν λόγω δικαιώματος, είναι:
(i)  υπολογαριασμός  του   λογαριασμού με K.A. 34 «Χρεόγραφα»,  αν το δικαίωμα αυτό αποκτήθηκε με πρόθεση την βραχυπρόθεσμη διακράτησή του και την κερδοσκοπία [ως «Στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών» κατά το άρθρο 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 ή  του «Χαρτοφυλακίου για Εμπορική Εκμετάλλευση», σύμφωνα με την παράγραφο 9 του Δ.Λ.Π. 39 (και οι δύο όροι είναι ταυτόσημοι)] και,
(ii) υπολογαριασμός του λογαριασμού με Κ.Α. 18 «Συμμετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις», αν το δικαίωμα αποκτήθηκε με πρόθεση  την μακροπρόθεσμη διακράτησή του, ή αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόθεση (ως «Διαθέσιμο για Πώληση Χρηματοοικονομικό Περιουσιακό  Στοιχείο» σύμφωνα και με το άρθρο 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 και με την παράγραφο 9 του Δ.Λ.Π. 39).
Η αποτίμηση του στοιχείου αυτού και οι παρεχόμενες  στο Προσάρτημα γνωστοποιήσεις σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 43γ και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Κατά την μεταβίβαση του δικαιώματος σε άλλη οντότητα, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του και του τιμήματος που θα εισπραχθεί αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως κέρδος ή ζημία, στον λογαριασμό με Κ.Α. 76 «Έσοδα Χρεογράφων» ή στον  λογαριασμό  με Κ.Α. 64.12 «Ζημίες από Πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων», αντίστοιχα.
3. Για τα φορολογικά θέματα αρμόδια να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του  Υπουργείου Οικονομικών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ