Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 382ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343
Fax: 210 3286 075,
e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΑΘΜΙΔΑ.
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Εταιρεία με Γ΄ κατηγορίας βιβλία, για  λόγους πληροφόρησης προς την μητρική της εταιρεία, θα επιθυμούσε εν μέσω της χρήσης 2008 (01.09.08) να αναπτύξει τους λογαριασμούς της με μία επιπλέον βαθμίδα. Μέχρι τώρα τηρεί τεταρτοβάθμια ανάλυση με δύο ψηφία ανά βαθμίδα και θα επιθυμούσε να μεταβεί σε πεμπτοβάθμια ανάλυση με δύο ψηφία ανά βαθμίδα. Ερωτάται αν:
(i) είναι αποδεκτό με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. να μεταβεί η ανωτέρω εταιρεία στην μεγαλύτερη ανάλυση λογαριασμών (από 4η σε 5η βαθμίδα) εν μέσω της χρήσης,
(ii) δημιουργείται κάποιο πρόβλημα ή θέμα σχετικά με τα  αναλυτικά καθολικά και τα ημερολόγια των λογαριασμών, δεδομένου ότι μέσα στην χρήση αλλάζει ο τελευταίος λογαριασμός καταχώρησης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Η ανωτέρω μετάβαση μπορεί να γίνει εν μέσω της χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στα υπόλοιπα των τεταρτοβάθμιων λογαριασμών και η ανάλυση των τεταρτοβάθμιων σε πεμπτοβάθμιους θα γίνει από την αρχή της χρήσεως. Για παράδειγμα, ο λογαριασμός ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ ο οποίος κατά την 01.09.2008 έχει υπόλοιπο 1.000, την ημερομηνία αυτή (01.09.2008), θα αναλυθεί για παράδειγμα, σε ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΑΑ και ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΒΒ με υπόλοιπα 600 και 400 αντίστοιχα.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ