Αθήνα 18 Ιουλίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 312ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Ο Οργανισμός εφαρμόζει το σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης που προβλέπεται από το Π.Δ. 205/98 και αφορά τα Ν.Π.Π.Δ.. Προκειμένου η Υπηρεσία να επιβεβαιώσει την ορθή λογιστική τακτοποίηση των Υπολόγων Διαχειριστών, ερωτάται, ποιες  είναι οι προβλεπόμενες λογιστικές εγγραφές κατά την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής των Υπολόγων Διαχειριστών, των αποδόσεων και της τακτοποίησης των υπολοίπων προς επιστροφή εφόσον υπάρχουν.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Με τις καταβολές προς τους Υπολόγους Διαχειριστές, χρεώνονται οι ατομικοί λογαριασμοί τους με πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων. Με την απόδοση δικαιλογητικών που γίνεται από τους Υπολόγους Διαχειριστές, χρεώνονται οι επί μέρους λογαριασμοί π.χ. Πάγια, Αποθέματα, Έξοδα και πιστώνονται οι ατομικοί λογαριασμοί των Υπολόγων Διαχειριστών. Τυχόν υπόλοιπο διαθεσίμων που παραμένει εις χείρας των Υπολόγων Διαχειριστών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επόμενο έργο, οπότε δεν γίνεται καμία λογιστική εγγραφή, ή να επιστραφεί  από αυτούς, οπότε χρεώνονται  τα ταμιακά διαθέσιμα  με  πίστωση των ατομικών λογαριασμών των Υπολόγων Διαχειριστών.
Παράδειγμα.
Έστω καταβολή προς υπόλογο διαχειριστή 10.000 ευρώ, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου. Η  εγγραφή θα είναι:
Υπόλογος Διαχειριστής        10.000
Ταμιακά Διαθέσιμα                                  10.000
Με την εκτέλεση του έργου, ο Υπόλογος Διαχειριστής αποδίδει δικαιολογητικά δαπανών αξίας 6.000 ευρώ που αφορούν έξοδα. Η σχετική λογιστική εγγραφή θα είναι:
Έξοδα                                      6.000
Υπόλογος Διαχειριστής                             6.000
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ