Αθήνα 23 Ιουλίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 344ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Επιχείρηση που εφαρμόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δραστηριοποιείται στο χώρο των ενοικιάσεων ικριωμάτων προστασίας και εξεδρών εργασιών. Για την εταιρεία ο εξοπλισμός αυτός αποτελεί πάγιο στοιχείο το οποίο ενοικιάζει σε πελάτες. Μετά το τέλος της παροχής προς τους πελάτες, ο πάγιος αυτός εξοπλισμός επιστρέφεται  στην εταιρεία. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που ο εξοπλισμός καταστρέφεται μερικώς ή ολικώς και δεν επιστρέφεται στην εταιρία ή εάν επιστραφεί δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός της ανωτέρω περίπτωσης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Ο εξοπλισμός διαγράφεται από τα βιβλία της εταιρείας όταν η εταιρεία παύει να έχει τον έλεγχό του, δηλαδή εκποιηθεί ή εγκαταλειφθεί. Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός κατέχεται από την εταιρεία, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αποτιμάται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του, δηλαδή στο ποσό των μετρητών που αναμένεται να εισπραχθεί από την ρευστοποίηση του ως άχρηστο υλικό. Με δεδομένο ότι διενεργούνται αποσβέσεις μέχρι την εκποίηση  ή καταστροφή του, η ζημία απομείωσης που προκύπτει και πρέπει σε κάθε περίοδο να βαρύνει τα αποτελέσματα, ισούται με την διαφορά της λογιστικής του αξίας  σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, όπως αυτή προκύπτει από το μητρώο παγίων  και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας του, εφόσον αυτή είναι μικρότερη της λογιστικής. Οι σχετικοί λογαριασμοί που χρεώνονται είναι ο  λογαριασμός 83.10 Προβλέψεις Απαξιώσεων και Υποτιμήσεων Πάγιων Στοιχείων και ο λογαριασμός 44.10 Προβλέψεις Απαξιώσεων και Υποτιμήσεων Πάγιων Στοιχείων. Οι προβλέψεις αυτές, στον ισολογισμό, εμφανίζονται αφαιρετικώς των οικείων παγίων. Συνεπώς, σε περίπτωση πώλησης του εξοπλισμού ή καταστροφής του, η διαφορά μεταξύ αναπόσβεστης αξίας η οποία μειώνεται επιπλέον με τις προβλέψεις και τιμήματος που θα εισπραχθεί, αναγνωρίζεται ως έκτακτη(ο) και ανόργανη(ο) ζημία/κέρδος από την πώληση παγίων. Προσοχή απαιτείται ώστε να μην υπάρξουν διπλοκαταχωρήσεις. Για παράδειγμα, έστω αναπόσβεστη αξία την 31.12.200Χ  € 60 και καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία € 20, οπότε σχηματίζεται πρόβλεψη υποτίμησης 40. Αν στην επόμενη χρήση ο εξοπλισμός δεν πωληθεί, η αναπόσβεστη αξία του είναι 10 και  η ρευστοποιήσιμη αξία του έχει ανέλθει σε 25, θα αναγνωρισθεί έσοδο από μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις  € 55  στον λογαριασμό 84.10 Έσοδα από μη Χρησιμοποιηθείσες Προβλέψεις,  με χρέωση του λογαριασμού της πρόβλεψης (44.10). Ευνόητο είναι ότι σε κάθε περίπτωση, στην φορολογική δήλωση γίνονται οι προβλεπόμενες θετικές και αρνητικές αναμορφώσεις ώστε να προσδιορίζεται το φορολογητέο αποτέλεσμα σύμφωνα με τις εκάστοτε  διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας..
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ