Αθήνα 19 Μαΐου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 213ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Εταιρεία προμηθεύεται από το εξωτερικό συσκευές πλοήγησης και από το εσωτερικό άδειες χρήσης, ώστε οι χρήστες στους οποίους πωλούνται τα αγαθά αυτά  να έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν το ειδικό λογισμικό που υπάρχει μέσα στην συσκευή. Ερωτάται ποιος είναι ο λογαριασμός της Γενικής Λογιστικής στην ομάδα 6 στον οποίο θα καταχωρούνται οι αγορές των αδειών χρήσης, με δεδομένο ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1056/12.3.2008, η άδεια χρήσης λογισμικού θεωρείται υπηρεσία και καταχωρείται στον λογαριασμό με «Κ.Α. 73.»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα, τέτοιου είδους συναλλαγές αντιμετωπίζονται ως εξής:
(α) Λογισμικά που αγοράζονται για ενοικίαση ή παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θεωρούνται άϋλα περιουσιακά στοιχεία και υπόκεινται σε απόσβεση.
(β) Λογισμικά που αγοράζονται για μεταπώληση, θεωρούνται αποθέματα.
Συνεπώς, ο λογιστικός χειρισμός που περιγράφετε είναι ορθός και δεν επηρεάζεται από το είδος του φορολογικού στοιχείου που εκδίδεται και τον τρόπο φορολογίας, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ