ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  197/19.05.2008
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Τα τεκμαρτά έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων της επιχείρησης καταχωρούνταν στον λογαριασμό με Κ.Α. 75.05.000 «Ενοίκια Κτιρίων» και συνεπώς στην κατάσταση αποτελεσμάτων εμφανίζονταν στο κονδύλι «Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών.» Στην τρέχουσα χρήση τα ποσά αυτά εμφανίζονται στον λογαριασμό με Κ.Α. 78.09 «Έσοδα από Ιδιοχρησιμοποίηση Κτιρίων», ο οποίος εμφανίζεται αφαιρετικά στην κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως και συνεπώς το σχετικό κόστος παρουσιάζεται ισόποσα μειωμένο. Ερωτάται ποιος από τους προαναφερόμενους χειρισμούς είναι σωστός.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Ο λογιστικός χειρισμός που δεν οδηγεί στην παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων στην εν λόγω περίπτωση, είναι η παρακολούθηση των ποσών αυτών μέσω του λογαριασμού με Κ.Α. 78 «Έσοδα από Ιδιοχρησιμοποίηση Κτιρίων.»
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ