Αθήνα 19 Μαΐου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 188ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Δύο εταιρείες που ανήκουν σε πολυεθνικό όμιλο, θα απορροφήσουν η μία την άλλη, βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972. Η απορροφώμενη εταιρεία είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής της απορροφώσας. Τα  αποθέματα προϊόντων που θα έλθουν με την απορρόφηση, από την απορροφώμενη στην ενιαία εταιρεία,  καθώς και αυτά που θα παράγονται από αυτήν  μετά την  απορρόφηση θα είναι πανομοιότυπα με τα αποθέματα που αγοράσθηκαν ως εμπορεύματα από την απορροφώσα πριν την απορρόφηση, δηλαδή θα φέρουν τους ίδιους κωδικούς και θα έχουν την ίδια συσκευασία και την ίδια τιμή πώλησης. Με δεδομένο δε ότι οι κωδικοί των αποθεμάτων αυτών ανέρχονται σε 15.000 περίπου, ο φυσικός διαχωρισμός τους είναι πρακτικά ανέφικτος. Με βάση τα παραπάνω, ζητείται η έγκριση της τήρησης των εναπομεινάντων εμπορευμάτων της απορροφώσας, στην ίδια μερίδα αποθήκης με τα προϊόντα της ενιαίας μετά την απορρόφηση εταιρείας, όπερ σημαίνει ότι:
(α) Στο Βιβλίο Αποθήκης και Παραγωγής-Κοστολογίου, θα θεωρηθούν ως αρχικό απόθεμα των προϊόντων που θα παράγονται εφεξής και,
(β) Στη Γενική Λογιστική, θα παρακολουθούνται ως Αποθέματα και Πωλήσεις, στους λογαριασμούς με Κ.Α. 21 «Προϊόντα» και 71 «Πωλήσεις Προϊόντων».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα να εγκρίνει ή να απορρίπτει χειρισμούς,  ιδιαίτερα δε στην περίπτωση που οι χειρισμοί αυτοί άπτονται φορολογικών θεμάτων, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των σχετικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  Κατά την γνώμη μας πάντως, ο περιγραφόμενος χειρισμός είναι αποδεκτός.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ  ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ