Αθήνα 10 Μαΐου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 252ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: Συγκριτικά στοιχεία πρώτων Οικονομικών Καταστάσεων Α.Ε. που προήλθε από μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης Βάσει Του Ν.2166/1993.
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Ανώνυμη εταιρεία που προήλθε από μετατροπή ατομικής επιχείρησης με τον Ν.2166/1993 καταρτίζει με ημερομηνία 31.12.2007 τον πρώτο της ισολογισμό. Στα βιβλία της Α.Ε. έχουν μεταφερθεί  τα υπόλοιπα   του ισολογισμού μετασχηματισμού που καταρτίσθηκε από την ατομική επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου. Το  ερώτημα που τίθεται είναι αν πρέπει να εμφανισθούν στον ισολογισμό της πρώτης εταιρικής χρήσης της ανώνυμης εταιρείας, τα δεδομένα του ισολογισμού μετασχηματισμού της ατομικής, προκειμένου να υπάρχει αντιπαραβολή των δεδομένων αυτών στον ισολογισμό, με αναγραφή σχετικής σημείωσης ότι η εταιρεία προήλθε από μετατροπή ατομικής με το Ν.2166/1993.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Με βάση τον νόμο 2190/1920 δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση για μία νέα Α.Ε. Η παράθεση των συγκριτικών στοιχείων της προηγουμένης χρήσης για όλες τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός – Αποτελέσματα – Διάθεση Κερδών και Πίνακας Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Ταμιακών Ροών, όπου αυτά  απαιτούνται), σε μια λειτουργούσα επιχείρηση, είναι υποχρεωτική, διότι βοηθάει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων  να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν  την εξέλιξή της. Με το σκεπτικό αυτό και με δεδομένα ότι: (α) η Ανώνυμη Εταιρεία είναι  εταιρεία κεφαλαιουχικής βάσης, (β) από ότι αναφέρεται στο ερώτημα δεν θα υπάρξει παράθεση συγκριτικών αποτελεσμάτων και (γ) η πρώτη εταιρική χρήση μπορεί να είναι και υπερδωδεκάμηνη, η γνώμη μας είναι ότι η παράθεση των στοιχείων του ισολογισμού μετασχηματισμού και μόνον,  δεν θα προσφέρει πρόσθετη πληροφόρηση. Πάντως, περιγραφή  του γεγονότος της μετατροπής, του σχηματισμού του μετοχικού κεφαλαίου και κάθε πρόσθετου στοιχείου που κατά την άποψη της Διοίκησης κρίνεται ότι πρέπει να γνωστοποιηθεί, γίνεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων (άρθρο 43α παράγραφος ιη του Κ.Ν. 2190/1920).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ