Αθήνα 9 Μαίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 158ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Επένδυση σε ενσώματα πάγια και λογισμικό έχει υπαχθεί σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΥΠΕΘΟ και ολοκληρώθηκε την 15/11/2007. Την 10/12/2007 έγινε ο έλεγχος της επένδυσης από τα αρμόδια όργανα και αναμένεται η απόφαση εκταμίευσης του ποσού της επιχορήγησης. Ερωτάται, πότε θα αναγνωρισθεί η επιχορήγηση και από ποιο χρόνο αρχίζει η απόσβεσή της.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Οι αποσβέσεις επί των περιουσιακών στοιχείων που επιδοτούνται, αρχίζουν από τον χρόνο που αυτά  καθίστανται έτοιμα προς λειτουργία. Η αναλογούσα επιχορήγηση αναγνωρίζεται ως απαίτηση, με πίστωση του αποθεματικού των επιχορηγήσεων, όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί με τους όρους που την διέπουν και συνεπώς θα εισπραχθεί. Πρακτικά, η αναγνώριση γίνεται με την ολοκλήρωση του ελέγχου της επένδυσης και εφόσον δεν εκφράσθηκαν αμφισβητήσεις από αυτόν. Η απόσβεση της επιχορήγησης αρχίζει από τον χρόνο της αναγνώρισής της.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ  ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ