ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:119ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Δεν είναι κατανοητό το ερώτημα. Συγκεκριμένα υπάρχει σύγχυση, για το αν ο προτεινόμενος χειρισμός, είναι αποτέλεσμα της αλλαγής κατηγορίας βιβλίων, της μετεγκατάστασης της επιχείρησης ή και των δύο. Να επαναληφθεί.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ