Αθήνα 31 Μαρτίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 118ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: Λογιστική αντιμετώπιση αντικαταβολών
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Ερωτάται, αν οι εισπραττόμενες αντικαταβολές παρακολουθούνται σε λογαριασμούς ουσίας (ταμείο, επιταγές), ή σε λογαριασμούς τάξεως.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Οι αντικαταβολές παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως, (Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία)/(Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ