Αθήνα 14 Μαρτίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 85ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Ε.
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Ερωτάται, ποιος είναι ο φορολογικός και ο λογιστικός χειρισμός της αμοιβής του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Συγκεκριμένα, ερωτάται, αν ο φόρος εισοδήματος 25% επί των αμοιβών αυτών, υπολογίζεται στις ακαθάριστες ή στις καθαρές (μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών), αποδοχές και ποια η λογιστική εγγραφή μισθοδοσίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Με βάση την παράγραφο 2.2.604 του Ε.Γ.Λ.Σ., οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην οικονομική μονάδα, με βάση σύμβαση μισθώσεως εργασίας, καταχωρούνται στον λογαριασμό με Κ.Α. 60.00 «Αμοιβές και  έξοδα προσωπικού». Με βάση την παράγραφο  2.2.605, αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν συνδέονται με την οικονομική μονάδα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καταχωρούνται στον λογαριασμό με Κ.Α. 61.01 «Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος». Τέλος, με βάση την παράγραφο 4.1.3, αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, καταχωρούνται σε χρέωση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, λογαριασμός με Κ.Α. 88.99 «Κέρδη προς διάθεση» με πίστωση του λογαριασμού 53.08 «Δικαιούχοι αμοιβών», Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, η καταχώρηση των αμοιβών ως έξοδο, γίνεται με το μικτό ποσό, δηλαδή το ποσό προ φόρου εισοδήματος και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον λαμβάνοντα την αμοιβή. Στην τρίτη περίπτωση, δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος διότι  τα κέρδη έχουν φορολογηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου και συνεπώς η καταχώρηση στον λογαριασμό 88.99 γίνεται στο ποσό προ τυχόν ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον λαμβάνοντα. Για την φορολογική αντιμετώπιση των αμοιβών των δύο πρώτων περιπτώσεων, αρμόδιο να σας απαντήσει, είναι το Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ