Αθήνα 14 Μαρτίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 114ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΑ.
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία με τήρηση βιβλίων Τρίτης Κατηγορίας, έχει ως αντικείμενο το λιανικό εμπόριο μέσω αυτόματων μηχανών πώλησης που λειτουργούν με κέρματα και είναι τοποθετημένες σε εγκαταστάσεις διαφόρων επιτηδευματιών. Κατά το άνοιγμα των μηχανών και την καταμέτρηση των κερμάτων, η εταιρεία εκδίδει Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών προς τον εαυτό της με το 100% της είσπραξης, για το οποίο και διενεργεί τις εξής εγγραφές:
«Χρέωση» Πελάτες Λιανικής — «Πίστωση» Έσοδα και Φ.Π.Α. και στη συνέχεια «Χρέωση» Χρηματικών Διαθεσίμων — «Πίστωση» Πελάτες Λιανικής. Για το ενοίκιο του χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα μηχανήματα, ο επιτηδευματίας εκδίδει προς την εταιρεία Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, που αφορά το 40% των εισπράξεων από τις μηχανές. Με το τιμολόγιο αυτό, η εταιρεία διενεργεί την εγγραφή:
«Χρέωση» Ενοίκια και Φ.Π.Α. «Πίστωση» Προμηθευτές.
Ερωτάται, αν οι ανωτέρω Λογιστικοί χειρισμοί, είναι ορθοί, με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Από Λογιστικής απόψεως, οι περιγραφόμενοι χειρισμοί είναι ορθοί. Για τα φορολογικά θέματα, σχετικά με την έκδοση των Στοιχείων του Κ.Β.Σ. και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις του.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ