Αθήνα 5 Μαρτίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343
Fax: 210 3286 075,
e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: Ερώτημα για πρόταση λογαριασμού παρακολούθησης του άμεσου κόστους κτηματογράφησης
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Το άμεσο κόστος κτηματογράφησης (αμοιβές μελετών κτηματογράφησης, αμοιβές επιτροπών κ.λ.π.) σωρεύεται στον λογαριασμό με ΚΑ 15 «Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση» έως οριστικής παραλαβής της εκάστοτε μελέτης. Οι υπόλοιπες δαπάνες , ήτοι ολόκληρο το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης μειωμένο κατά τα έσοδα χρήσης-τόκοι κεφαλαίων καθώς και το κόστος λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων, εφαρμόζοντας την απόφαση 296/98 του ΕΣΥΛ μεταφέρονται στον ΚΑ 16.10 «Λοιπά Έξοδα Ίδρυσης και Πρώτης Εγκατάστασης» Τα σωρευμένο στον ΚΑ 16.10 κόστος θα επιρριφθεί στο κόστος κτηματογράφησης με την ολοκλήρωση των συμβάσεων. Ζητείται να προσδιορισθεί ο ΚΑ του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου που θα απεικονισθεί αυτό το κόστος κι υπό ποιο τίτλο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Με την προϋπόθεση της τήρησης των προβλεπομένων από την  παράγραφο 2.2.110 περιπτώσεις (2), (12) και (22) του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, το εν λόγω κόστος μπορεί να καταχωρηθεί στον λογαριασμό με  ΚΑ 16.05 «Λοιπά Δικαιώματα», με περαιτέρω ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας και με τίτλους που θα αντανακλούν το πραγματικό  περιεχόμενο των συγκεκριμένων στοιχείων.
Το ΣΛΟΤ εντός των προσεχών ημερών θα προβεί σε αναμόρφωση της απόφασης του ΕΣΥΛ 296/98 αναφορικά με την κεφαλαιοποίηση εσόδων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ