Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2008
Αριθμός Πρωτοκόλλου:56ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: Λογιστική Υποκαταστημάτων
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Εταιρεία έχει δύο υποκαταστήματα, το Α και το Β, τα οποία θα εξάγουν αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Διοικητική Λύση 1116081/893/0015/08-02-2006 της 15ης Διεύθυνσης (Τμήμα Α΄) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Τα αγαθά που θα αγοράζει/παράγει το υποκατάστημα Α, θα τα αποστέλλει στο υποκατάστημα Β, με το προβλεπόμενο παραστατικό διακίνησης. Τα αγαθά θα παραλαμβάνονται από το υποκατάστημα Β και στην συνέχεια θα πωλούνται μαζί με τα δικά του, με έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών και καταχώρηση στα τηρούμενα βιβλία του. Η κατά τα ανωτέρω αξία πωλήσεων, από το υποκατάστημα Β, θα μεταφέρεται μέσω του λογαριασμού συνδέσμου υποκαταστημάτων (Λογ. 48), στα βιβλία του υποκαταστήματος Α και στις αντίστοιχες αναλυτικές μερίδες όπου είναι καταχωρημένο και θα παραμένει το κόστος των αγαθών αυτών, κατ’ ελάχιστο μια φορά στο τέλος της χρήσεως και σε κάθε περίπτωση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Ερωτώνται:

i. Αν η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία λογιστικής παρακολούθησης των συναλλαγών και αποτύπωσης των οικονομικών δεδομένων στα τηρούμενα βιβλία των εν λόγω υποκαταστημάτων, με πλήρη λογιστική αυτοτέλεια, είναι ορθή.

ii. Ποιοι λογαριασμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ανωτέρω περιπτώσεις.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Από  λογιστικής πλευράς,  η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία παρακολούθησης των συναλλαγών και αποτύπωσης των οικονομικών δεδομένων στα τηρούμενα βιβλία των εν λόγω υποκαταστημάτων με πλήρη λογιστική αυτοτέλεια, είναι ορθή. Το ΣΛΟΤ όμως δεν έχει αρμοδιότητα να απαντήσει για το αν η διαδικασία αυτή, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. περί Έννοιας  και Βιβλίων Υποκαταστήματος, θέμα το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Όσον αφορά τους λογαριασμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ανωτέρω περιπτώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.409 του  Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980), πέραν του υποχρεωτικού λογαριασμού με Κ.Α. 48  όταν υπάρχουν υποκαταστήματα που εξάγουν αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα και   η ανάπτυξη του οποίου (Κ.Α. 48), γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της  κάθε επιχείρησης, δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις. Συνεπώς, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ., όπως προαναφέρθηκε, η ανάπτυξη των πάσης φύσεως  λογαριασμών σχετικά με τα ανωτέρω, γίνεται ελεύθερα και σύμφωνα με της ανάγκες της επιχείρησής σας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ