011/2024 – Ελληνική μετάφραση των προτύπων αναφοράς βιωσιμότητας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Ελληνική μετάφραση των προτύπων αναφοράς βιωσιμότητας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

007/2024 – Νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 18 Παρουσίαση και γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 18 Παρουσίαση και γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις

005/2024 – IAASB/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΠ 240 : Ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με απάτη σε έναν Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων

IAASB/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΠ 240 : Ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με απάτη σε έναν Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων

004/2024 – Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) – Δωροδοκία δημοσίων λειτουργών

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) – Δωροδοκία δημοσίων λειτουργών

002/2024 – IAASB / Πρότυπο για τους ελέγχους λιγότερο πολύπλοκων οντοτήτων

IAASB / Πρότυπο για τους ελέγχους λιγότερο πολύπλοκων οντοτήτων