Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου εποπτεύει τον Ελεγκτικό Θεσμό. Είναι αρμόδιο για τη θέσπιση των Ελεγκτικών Προτύπων, των Κωδίκων Δεοντολογίας και τη διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών..

Ανακοινώσεις

Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων 2017

Ανακοίνωση 013/2017

Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων 2016

Ανακοίνωση 001/2016

Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων 2015 

Ανακοίνωση 001/2015

Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων 2009