Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση υποχρεωτικών ελέγχων είναι οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες να έχουν λάβει Επαγγελματική Άδεια.

 

Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας είναι η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).
Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις για την Χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας παρουσιάζονται σε σχετική Ανακοίνωση της Ε.ΛΤ.Ε.

Συγκεκριμένα, οι διατάξεις της ανακοίνωσης ορίζουν ότι προκειμένου να χορηγηθεί επαγγελματική άδεια στους υποψήφιους νόμιμους ελεγκτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις επαγγελματικές εξετάσεις ή τις ειδικές επαγγελματικές εξετάσεις όπως αυτές ορίζονται από την Κανονιστική Πράξη της Ε.ΛΤ.Ε., να έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη πρακτική άσκηση,  και να διαθέτουν τα απαραίτητα εχέγγυα εντιμότητας.

Η δια βίου εκπαίδευση των νόμιμων ελεγκτών εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης.

Η Επάρκεια της Πρακτικής Άσκησης των υποψήφιων νόμιμων ελεγκτών καθώς και η Επάρκεια των Προγραμμάτων Συνεχούς Εκπαίδευσης των νόμιμων ελεγκτών κρίνεται από την Ε.ΛΤ.Ε.