Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ε.Λ.Τ.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και τέσσερα μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Για το διορισμό του Προέδρου ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος : κ. Παναγιώτης Παπαδέας

Α΄ Αντιπρόεδρος: κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Β΄ Αντιπρόεδρος : κ. Χαράλαμπος Ξένος

 

Μέλη οι κ.κ.

Αντώνιος Βλυσίδης του Βασιλείου (Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος)
Ξενοφών Αυλωνίτης του Δημητρίου (Εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Κώστας Σφακάκης του Εμμανουήλ (Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών)
Νικόλαος Ηρειώτης του Παναγιώτη (Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδoς)