Αποστολή-Αρμοδιότητες-Σύνθεση ΣΠΕ

Αποστολή

Στόχος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) είναι να διασφαλίσει την ποιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών.

 

Αρμοδιότητες

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το ΣΠΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους στις υπηρεσίες που παρέχουν οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία.
  • Επεξεργάζεται νομοθετικές προτάσεις επί θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του ελεγκτικού θεσμού.
  • Εισηγείται στο ΔΣ της ΕΛΤΕ τη θέσπιση κανόνων ασκήσεως των υποχρεωτικών ελέγχων που διενεργούνται από μη ορκωτούς ελεγκτές.
  • Εκθέτει τις προτάσεις της ΕΛΤΕ επί των διαμορφούμενων ελεγκτικών προτύπων στα πλαίσια  του Διεθνή Οργανισμού Ελεγκτικών Προτύπων (IAASB) και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής & του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  • Τη ρύθμιση, εξειδίκευση και ερμηνεία του πλαισίου επαγγελματικής δεοντολογίας και των επαγγελματικών προτύπων στα οποία υπάγεται το ελεγκτικό επάγγελμα.
  • Την αναπροσαρμογή του πλαισίου αστικής ευθύνης - ασφαλιστικής κάλυψης των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων.

Σύνθεση

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) είναι πενταμελές συλλογικό όργανο και η θητεία του είναι τριετής, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3148/2003. Τα μέλη του Σ.Π.Ε. και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. Ως μέλη του Σ.Π.Ε., του οποίου προεδρεύει ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, έχουν οριστεί οι:

  1. Ιωάννης Φίλος του Λάμπρου, Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής και Λογιστικής στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Καραμάνη του Βασιλείου, Αναπληρωτή Καθηγητή Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου.
  2. Νικόλαος Παπαδήμος του Σταματίου, ελεγκτής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Ιωάννου του Θεοδώρου, ελεγκτή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  3. Δημήτριος Παρασκευόπουλος του Νικολάου, συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Σταθάκη του Σπύρου, συνταξιούχο Ορκωτό Ελεγκτή.
  4. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ειδικός επιστήμων λογιστικής και ελεγκτικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ιατρίδη του Ιωάννη, αναπληρωτή Καθηγητή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας