Ευρήματα

Σύνοψη Ποιοτικών Ελέγχων 2009-2012

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.3693/2008 οι ποιοτικοί έλεγχοι διενεργούνται κάθε τρία χρόνια ως προς τους ελεγχόμενους φορείς που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και κάθε έξι χρόνια, εφόσον οι ελεγχόμενοι φορείς δε διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος. Η Ε.Λ.Τ.Ε έχει πλήρως συμμορφωθεί με την άνω νομοθετική υποχρέωση διενέργειας ποιοτικών ελέγχων και όλα τα ελεγκτικά γραφεία που είχαν λάβει άδεια έως και το 2010 έχουν ελεγχθεί τουλάχιστον άπαξ, ανεξαρτήτως εάν διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος. Τα ελεγκτικά γραφεία που έχουν λάβει άδεια μετά το 2010 έχουν συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό των ποιοτικών ελέγχων για το 2012-2013.

Ειδικότερα:

  • Έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 25 ελεγκτικά γραφεία αναφορικά με την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν σύστημα ποιοτικού ελέγχου.(ΔΠΔΠ-1).
  • Έχουν υποβληθεί συστάσεις και υποδείξεις στο σύνολο των ελεγκτικών γραφείων.
  • Έχει υποβληθεί η υποχρέωση υποβολής προς το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε συγκεκριμένου σχεδίου δράσης σε 3 ελεγκτικά γραφεία.
  • Έχουν διερευνηθεί και διερευνούνται περισσότερες από 22 υποχρεωτικές εργασίες νόμιμων ελεγκτών σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων.
  • Έχει πραγματοποιηθεί καθολικός έλεγχος των εκθέσεων διαφάνειας για τα έτη 2009-2012.
  • Έχει πραγματοποιηθεί καθολική αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων και διαδικασιών, που έχουν υιοθετήσει τα ελεγκτικά γραφεία σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
  • Έχουν παραπεμφθεί προς διερεύνηση 4 περιπτώσεις στο πειθαρχικό συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε.
  • Παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα 3 περιπτώσεις παραποίησης στοιχείων
  • Ολοκληρώθηκε η πειθαρχική διαδικασία για 5 υποθέσεις από το Πειθαρχικό Συμβούλιο
  • Ερευνήθηκε η σκοπιμότητα παραιτήσεων ή αντικαταστάσεων νομίμων ελεγκτών για περισσότερες από 200 περιπτώσεις.