Αποστολή-Αρμοδιότητες-Σύνθεση ΣΛΟΤ

Αποστολή

Η αποστολή του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) είναι να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στην ακεραιότητα των οικονομικών καταστάσεων.

 

Αρμοδιότητες

Για την επίτευξη της αποστολής του, το ΣΛΟΤ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Εισηγείται την τροποποίηση υφιστάμενων ή την εφαρμογή  νέων λογιστικών  προτύπων.  
  • Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των υφιστάμενων λογιστικών προτύπων.
  • Γνωματεύει επί θεμάτων λογιστικών προτύπων τα οποία παραπέμπονται σε αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Επεξεργάζεται κείμενα εργασίας λογιστικού και ελεγκτικού ενδιαφέροντος στο πλαίσια του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), της Accounting Regulatory Committee (ARC) και άλλων διεθνών οργανισμών υπεύθυνων για λογιστικά θέματα.
  • Μεριμνά για την ενεργό συμμετοχή της ΕΛΤΕ στα αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα ή σε άλλους διεθνείς οργανισμούς.

 

Σύνθεση

Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.) είναι πενταμελές και η θητεία του είναι τριετής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3148/2003. Τα μέλη του Σ.ΛΟ.Τ. ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. Ως μέλη του Σ.ΛΟ.Τ, του οποίου προεδρεύει ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Θανάσης Κοντογεώργης, έχουν οριστεί οι:

  1. Κωνσταντίνος Καραμάνης του Βασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, ως μέλος
  2. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ως μέλος
  3. Σάνδρα Κοέν του Ιωσήφ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, ως μέλος
  4. Μιχαήλ Κόκκινου του Ανδρέα, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ως μέλος

 

Κανονισμός ΣΛΟΤ

O Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.)