Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για το σύστημα πειθαρχικής διαδικασίας και πειθαρχικού ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων.

 

Αποστολή

Στόχος του Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΠΣ) είναι η τήρηση της νομιμότητας των ελεγκτικών εργασιών.

 

Αρμοδιότητες

Το ΠΣ είναι αρμόδιο για τις πειθαρχικές κρίσεις κάθε παράβασης της Νομοθεσίας που διέπει την εργασία των ελεγκτών.

Για το σκοπό αυτό, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

  • Παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.
  • Κρίνει κάθε παράβαση της ελεγκτικής νομοθεσίας.
  • Επιβάλει κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.

 

Σύνθεση

 

Α ) Το παρόν ΠΣ αποτελείται απο το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε. και δύο (2) μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα οποία ορίζονται από τον Πρόεδρό του και δύο μη επαγγελματίες της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, οι οποίοι ορίζονται από το εποπτικό συμβούλιο του ΣΟΕΛ.

 

Με την υπ’ αρ. Η΄ 71/2/10.01.2018 Απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών προτάθηκαν ως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ Κόκκινος Ιωάννης και Πατατούκας Κυριάκος.

 

Με το υπ’ αριθμ. 13584/30-01-2018 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ορίστηκαν από τον Προέδρο του Ν.Σ.Κ. μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ οι Πάρεδροι Νικόλαος Πατηνιώτης του Κωνσταντίνου και Ελένη Κωσταντη του Ιωάννη, οι οποίοι υπηρετούν στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

Β ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΠΣ) αποτελείται από τους :


Πρόεδρος : κ. Παναγιώτης Παπαδέας 

Α΄ Αντιπρόεδρος : κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Β΄ Αντιπρόεδρος : κ. Χαράλαμπος Ξένος

 

Αντώνιος Βλυσίδης του Βασιλείου (Εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος)
Ξενοφών Αυλωνίτης του Δημητρίου (Εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Κώστας Σφακάκης του Εμμανουήλ (Εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών)
Νικόλαος Ηρειώτης του Παναγιώτη (Εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδoς)

 

Κόκκινος Ιωάννης

Πατατούκας Κυριάκος

 

Oι Πάρεδροι :

Νικόλαος Πατηνιώτης του Κωνσταντίνου 

Ελένη Κωσταντη του Ιωάννη