Επαγγελματικές Εξετάσεις

Επαγγελματικές Εξετάσεις

Σκοπός των επαγγελματικών εξετάσεων είναι να διαπιστωθεί η κατοχή υψηλού επιπέδου θεωρητικών γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα που ορίζει η νομοθεσία και η δυνατότητα της ορθής πρακτικής εφαρμογής των προαναφερομένων θεωρητικών γνώσεων.

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται με Κανονιστικές Πράξεις της ΕΛΤΕ ύστερα από εισήγηση του ΣΠΕ ή των επαγγελματικών ενώσεων ώστε να καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα που ορίζει η Νομοθεσία.

Οι επαγγελματικές εξετάσεις διενεργούνται υπό την εποπτεία της ΕΛΤΕ σύμφωνα με την Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ για την διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων. Με την πράξη αυτή, η ΕΛΤΕ ορίζει την εξεταστέα ύλη, τις διαδικασίες συμμετοχής και όρους διενέργειας, ορίζει την Επιτροπή Εξετάσεων και εκχωρεί την αρμοδιότητα για τα επιμέρους θέματα διοργάνωσης στην επαγγελματική ένωση ΣΟΕΛ.

Με την ίδια κανονιστική πράξη διεθνοποιούνται οι επαγγελματικές εξετάσεις και παρέχεται η δυνατότητα στους υποψήφιους που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) της Μεγάλης Βρετανίας, του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), και του Κοινού Προγράμματος Εξετάσεων, το οποίο διοργανώνεται από κοινού από το ΣΟΕΛ και το ACCA (πλην των εξετάσεων F4 και F6) να ολοκληρώσουν τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 12 του Ν.3693/2008, εφόσον επιτύχουν και στις εξετάσεις στα γνωστικά αντικείμενα του Ελληνικού εταιρικού, πτωχευτικού, αστικού, εμπορικού, φορολογικού, ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Τα ως άνω ισχύουν και για τους Έλληνες ομογενείς υπηκόων τρίτων χωρών που είναι μέλη των Επαγγελματικών Ινστιτούτων CPA (HnA), OA(Καναδάς), CA(SA) (Νότια Αφρική), CA (Αυστραλία).

 

Επιτροπή Επαγγελματικών Εξετάσεων (ΕΕΕ)

Η Επιτροπή Επαγγελματικών Εξετάσεων (ΕΕΕ) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Επιλέγει και θέτει τα θέματα των εξετάσεων.
  • Μεριμνά ώστε οι εξετάσεις να καλύπτουν την εξεταστέα ύλη.
  • Διενεργεί ελέγχους ποιότητας στις εξετάσεις.
  • Εγκρίνει απαλλαγές από γνωστικά αντικείμενα.

 

Σύνθεση

Η Επιτροπή Επαγγελματικών Εξετάσεων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του ΔΣ της ΕΛΤΕ. Αποτελείται από δυο μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού Α.Ε.Ι, το ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος και πρόκειται για τους Τσάμη Β. Αναστάσιο(Πρόεδρος) και τον Ιατρίδη Ι. Γεώργιο, στο γνωστικό πεδίο της λογιστικής ή της ελεγκτικής και από τρία μέλη του ΣΟΕΛ, Κόκκινος  Α. Μιχάλης, Λουμιώτης Ι. Βασίλειος, Κασιμάτης Π. Γεώργιος. Η εξεταστική επιτροπή έχει την ευθύνη για την όλη διεξαγωγή και τη σχετική διαδιακασία των επαγγελματικών εξετάσεων. Η θητεία των μελών της είναι για έναν χρόνο σύμφωνα με το ΦΕΚ 435/14-9-2012  

Αναστάσιος Δ. Τσάμης

O Αναστάσιος Δ. Τσάμης είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Λογιστικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πτυχιούχος Οικονομικών επιστημών (ΑΣΟΕΕ, τμήμα Οικονομικό) και Πολιτικών επιστημών (ΠΑΣΠΕ) με μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MA in Accounting and Finance, University of Lancaster) και στη Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Είναι Ανώτερο στέλεχος σε μεγάλο χρηματοπιστωτικό όμιλο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπου έχει υλοποιήσει πολλά έργα σχετικά με σχεδιασμό και ανάπτυξη λογιστικών συστημάτων, ανασχεδιασμό λειτουργικών διαδικασιών, εφαρμογές πληροφορικών συστημάτων καθώς και συστημάτων εποπτείας και ελέγχου και διετέλεσε διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Chief Compliance Officer) με εποπτεία όλου του ομίλου.
Έχει μακρά εκπαιδευτική εμπειρία με διδασκαλία σε πολλά προπτυχιακά μαθήματα και μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και σε ειδικούς κύκλους επαγγελματικής επιμόρφωσης σε εταιρίες και οργανισμούς ( Ελλάδα και Εξωτερικό).
Ως ερευνητής έχει μακρά παρουσία σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια και μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά.
Είναι μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Παντείου Πανεπιστημίου, πρόεδρος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, επιστημονικός υπεύθυνος της πράξης «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ)» και γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής (Hellenic Finance and Accounting Association).

Λουμιώτης Βασίλειος

Ο Λουμιώτης Βασίλειος είναι  Ορκωτός  Ελεγκτής Λογιστής, μέλος του Σώματος  Ορκωτών Ελεγκτών  Λογιστών  και ανήκει στη δύναμη της  Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ  ΑΕ στην οποία είναι και μέτοχος. Είναι πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και πτυχιούχος Master του Πανεπιστημίου Roosevelt του Σικάγο στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Κατά την διάρκεια της δεκαοκταετούς θητείας του στο βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων (ALPHA BANK, ΑLBIO HOLDINGS A.E, Unisystems Α.Ε. και άλλες).
Κατά την διάρκεια της θητείας αυτής, διενήργησε ειδικές εργασίες, όπως ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α., εκτιμήσεις επιχειρήσεων, εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, οργανώσεις Λογιστηρίων, σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Επίσης, διετέλεσε  μέλος του Τεχνικού Γραφείου της ΣΟΛ α.ε. από το έτος 2006 μέχρι το 2009.
Υπήρξε εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και στην ΣΟΛ Α.Ε. στα γνωστικά αντικείμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις  σχετικά  με το ελεγκτικολογιστικό επάγγελμα.  Έχει επιτελέσει Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Διευθυντής Σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικών Εξετάσεων της ΕΛΤΕ, μέλος της Επιτροπής Απαλλαγών από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις της ΕΛΤΕ και μέλος της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου της ΣΟΛ Α.Ε.

Κόκκινος  Μιχαήλ

Ο Κόκκινος  Μιχαήλ είναι συνεταίρος στην ελεγκτική εταιρεία KPMG και έχει 40ετή εμπειρία στην  παροχή ελεγκτικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Αγγλία και την Ελλάδα εκ των οποίων τα τελευταία 23 με την KPMG - Ελλάδος. Είναι ο υπεύθυνος συνεταίρος της KPMG του τμήματος παροχής Ελεγκτικών υπηρεσιών με ειδίκευση σε Ασφαλιστικές εταιρείες. Έχοντας περατώσει στις σπουδές του στο Kingston Polytechnic έγινε μέλος του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας το 1981 στο Λονδίνο όπου εργαζόταν για 7 χρόνια σε λογιστική εταιρεία φθάνοντας μέχρι το επίπεδο του Διευθυντή , ασχολείτο κυρίως με εταιρικά φορολογικά θέματα και τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
Απο το 1980 μέχρι και σήμερα σημειώνει εξαιρετικά ανοδική επαγγελματική πορεία με θέσεις όπως Διευθυντής ελεγκτικών τμημάτων και Γενικός Διευθυντής. Έχει συνεργαστεί με πληθώρα Ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων ως επαγγελματίας σύμβουλος σε ποικιλία θεμάτων, κυρίως ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, αλλά και με συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Η εκτεταμένη πείρα του πάνω στην Ελληνική αλλά και στην Αγγλική αγορά  τον καθιστούν πολύτιμο συνεργάτη και σύμβουλο σε πολλές επιχειρήσεις περιλαμβανομένου του Δημόσιου Τομέα.
Έχει διατελέσει ως  μέλος :

  • στην  επιτροπή που συστάθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για την ετοιμασία μελέτης για την εισαγωγή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) στην Ελλάδα.
  • της Επιτροπής Μεταφράσεων που συστάθηκε από την IASB για τη μετάφραση των Δ.Π.Χ.Α. στα Ελληνικά και ήταν συντονιστής του έργου Μετάφρασης.
  • της Επιτροπής Εξετάσεων, διορισμένος από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, για τη διεξαγωγή και επίβλεψη των επαγγελματικών εξετάσεων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος.
  • του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (Fellow of Institute of Chartered Accountants in England and Wales) και  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος,
  • και της Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.)

Γεώργιος Iατρίδης

Ο Γεώργιος Iατρίδης είναι επίκουρος καθηγητής στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει εργαστεί ως λέκτορας στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του University of Manchester, UK, και έχει διδάξει επίσης στο Τμήμα Διοίκησης του πρ. UMIST. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, PhD, στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική από το University of Manchester, έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, MSc, στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική από το University of Southampton, ενώ ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στην οικονομική επιστήμη στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, χρηματοοικονομική λογιστική, επιλογές λογιστικών πολιτικών, χειραγώγηση κερδών και λογιστική συντηρητικότητα. Έχει εκπονήσει διάφορες ερευνητικές μελέτες σχετικά με θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά.

Γιώργος Π. Κασιμάτης

Ο Γιώργος Π. Κασιμάτης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ανήκει στη δύναμη της Ελεγκτικής Εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Γεννήθηκε στα Κύθηρα το 1954 όπου και τελείωσε το Λύκειο. Το 1972 εισήλθε μεταξύ των πρώτων στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, από την οποία αποφοίτησε το 1976. Εργάστηκε στα λογιστήρια των πολυεθνικών εταιρειών FINA A.E. (εμπορίας πετρελαίου) και COLGATE PALMOLIVE HELLAS A.E. Το 1984 εισήλθε στο τότε ΣΟΛ (Σώμα Ορκωτών Λογιστών) κατόπιν ειδικού διαγωνισμού για την πρόσληψη νέων μελών με το Βαθμό του Δοκίμου Α, στο οποίο υπηρέτησε μέχρι την διάλυσή του, το 1993, χρονιά κατά την οποία απέκτησε το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Εργάστηκε για δύο χρόνια ατομικά. Το 1995 ίδρυσε, μαζί με άλλους τρεις συναδέλφους του και για δέκα χρόνια διηύθυνε την Ελεγκτική Εταιρεία ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., που αργότερα συγχωνεύθηκε με τη ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και από την συγχώνευση αυτή πρόκυψε η PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., που είναι μέλος της διεθνούς Ελεγκτικής φίρμας. PKF INTERNATIONAL. Για σειρά ετών ήταν Διευθύνων Σύμβουλός της και την καταξίωσε να είναι σήμερα μία από τις δέκα μεγαλύτερες Ελεγκτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο.