Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ)

Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ)

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου εποπτεύει τον Ελεγκτικό Θεσμό. Είναι αρμόδιο για τη θέσπιση των Ελεγκτικών Προτύπων, των Κωδίκων Δεοντολογίας και τη διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών.