Δημόσιο Μητρώο

Η ΕΛΤΕ είναι αρμόδια να τηρεί το δημόσιο μητρώο (Μητρώο Ελεγκτών) για την εγγραφή νόμιμων ελεγκτών, ελεγκτικών γραφείων και μητρώο ελεγκτικών γραφείων τρίτων χωρών, στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια. Με Κανονιστική Πράξη της, αναθέτει τα διαδικαστικά θέματα τηρήσεως του μητρώου σε αρμόδιο επαγγελματικό φορέα.