Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1081 ΕΞ/8.11.2011

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  1081 ΕΞ                      
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
 
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648 
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr 
 
ΘΕΜΑ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ            
 
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται σε ποιο λογαριασμό της ομάδος 1 του Ε.Γ.Λ.Σ. καταχωρείται το «Δίκτυο Άρδευσης», αγροτικής επιχείρησης – εκμετάλλευσης, με το οποίο αρδεύονται οι καλλιέργειες.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Γ.Λ.Σ. και άρθρα 42 και 43 του Κ.Ν. 2190/1920), ο κατάλληλος κατά τη γνώμη μας λογαριασμός είναι ο Κ.Α.  12.01 «Τεχνικές Εγκαταστάσεις».
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ