ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1822 ΕΞ / 19.10.2015

Αθήνα, 19.10.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1822 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1822/2015


ΘΕΜΑ: « ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 01/07/2014 - 30/06/2015 ».


ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε επιχείρηση με ενδιάμεση χρήση 01/07/2014 - 30/06/2015, αναφορικά με τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ακολουθείται το παλιό σύστημα (όπως για επιχειρήσεις που έκλεισαν 31/12/2014), ήτα προβλεπόμενα από τα ΕΛΠ που ισχύουν από 01/01/2015.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τις επιχειρήσεις που έχουν ετήσια λογιστική περίοδο 01.07.2014 - 30.06.2015, η εφαρμογή των λογιστικών κανόνων του ν. 4308/2014, έχει ισχύ από την 01.07.2015 και συνεπώς για το κλείσιμο της λογιστικής περιόδου 01.07.2014 - 30.06.2015, (σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων), ακολουθούνται οι κανόνες του ΕΓΛΣ.


ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ