Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1620πε ΕΞ 19.1.2015

Αθήνα,  19.01.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1620πε ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΙΑ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ».

ΕΡΩΤΗΜΑ


Ερωτάται εάν έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο Λογιστικής τυποποίησης γνωμοδότηση σχετικά με τα «ενσώματα πάγια στοιχεία σε αδράνεια» σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν έχει εκδοθεί τέτοια γνωμάτευση. Τα σχετικά θέματα καθορίζονται από το ΔΛΠ 16 και το ΔΠΧΑ 5.


ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ