Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 472 ΕΞ 2.5.2012

Αθήνα, 2 Μαΐου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 472 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε υποκατάστημα (ξενοδοχείο) ομίλου ξενοδοχείων δόθηκε αποζημίωση στους εργαζομένους που σταμάτησαν πλέον να απασχολούνται εκεί σε χρήση μεταγενέστερη από αυτή στην οποία πραγματοποιήθηκε η διακοπή των εργασιών αυτού. Ερωτάται ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός της εν λόγω κίνησης ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της φορολογικής έκπτωσης της προαναφερόμενης δαπάνης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστικής απόψεως οι αποζημιώσεις που χορηγούνται στους εργαζομένους αναγνωρίζονται ως έξοδο και υποχρέωση κατά τον χρόνο που καθίστανται δουλευμένες και ο χρόνος αυτός καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία ή από απόφαση της διοίκησης της επιχείρησης, όταν χορηγούνται ποσά πέραν των προβλεπομένων από τη νομοθεσία. Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ