• Νόμος 4449/2017 & Κανονισμός 537/2014/ΕΕ

 • Ποιοτικοί Έλεγχοι

 • Δημόσιο Μητρώο

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Γνωμοδοτήσεις / ΣΛΟΤ

 • ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 664 ΕΞ / 06.04.2017 
  Λογιστικός χειρισμός απόκτησης εμπορευμάτων από μητρική εταιρεία στην περίπτωση που η σύμβαση διανομής μεταξύ τους, προβλέπει ότι η κυριότητα των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται στην θυγατρική στην ενωρίτερη ημερομηνία μεταξύ α) εξόφλησης του τιμήματος και β) πώλησης των εμπορευμάτων από την θυγατρική σε πελάτη της.
 • ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 626 ΕΞ / 06.04.2017 
  Έκδοση τιμολογίων από excel
 • ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 595 ΕΞ / 06.04.2017 
  Κρατικές επιχορηγήσεις δαπανών